QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Ô TÔ NAM HÀN nhận thanh toán theo 02 hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trong trường hợp việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản thì việc chuyển khoản sẽ được thực hiện vào số tài khoản do Ô TÔ NAM HÀN cung cấp (Phí chuyển khoản nếu có do Khách hàng chịu).

Thanh toán bằng tiền mặt phải được thực hiện trực tiếp với thủ quỹ của Ô TÔ NAM HÀN hoặc với người đại diện của Ô TÔ NAM HÀN ủy quyền bằng giấy giới thiệu chính thức để nhận một khoản thanh toán cụ thể. Ô TÔ NAM HÀN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì khoản thanh toán nào không có phiếu thu chính thức của Bên Bán.

Về cách thức thanh toán: Tùy vào loại sản phẩm và thoả thuận giữa Ô TÔ NAM HÀN và Khách hàng mà quyết định cách thức thanh toán khác nhau.

Về đồng tiền thanh toán: Là tiền Đồng Việt Nam.

.
Trở lên trên